Področje dela
Pravno svetujem, zastopam in zagovarjam stranke pred sodnimi in upravnimi organi ter sestavljam pogodbe in ostale listine z naslednjih delovnih področij:

- Delovno pravo
- Družinsko pravo
- Kazensko pravo
- Pogodbeno pravo
- Stvarno pravo
- Statusno pravo
- Odškodninsko pravo
- Civilno pravo
- Gospodarsko pravo
- Izvršbe
- Upravno pravo
- Gradbene zadeve
- Vpisi v zemljiško knjigo
- Etažna lastnina
Delo obsega
- sestavljanje vlog in listin ter odškodninskih zahtevkov,
- posveti, nasveti in mnenja,
- zastopanje v kazenskih in prekrškovnih postopkih,
- zastopanje v disciplinskih in postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči,
- zastopanje v gospodarskih sporih,
- zastopanje na področju avtorskega prava,
- zastopanje v sporih s področja stvarnega prava (zaradi motenja posesti, služnostih, stanovanjskih razmerij, vlaganj v tujo nepremičnino),
- področje družinskega prava (ugotovitve ali izpodbijanja očetovstva, preživnine, razveze, ureditev stikov),
- zastopanje v zapuščinskih postopkih, postopkih za razdružitev in razdelitev solastnine,
- zastopanje v upravnih sporih ter postopkih pred kontrolnimi in inšpekcijskimi organi,
- zastopanje v postopku za registracijo gospodarskih družb in samostojnega podjetnika, - priprava splošnih aktov in statusne zadeve v zvezi z delovanjem gospodarskih družb,
- ustavne pritožbe in pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov.